Placewatch
Placewhat?
Sign in

Elizabetes iela 2

56.958233, 24.102651
Elizabetes iela 2
Created by
Artūrs Reiljans
Created at
2022-11-30T10:21:23+00:00
Id
1010
Total cards
67
Ā«Komunisma rēgsĀ» pārvērties par spoku. BijusÄ« Centrālkomitejas ēka varētu ilgi stāvēt tukÅ”a. Savulaik kultÅ«ras ministrs Nauris Puntulis (Nacionālā apvienÄ«ba) 1974. gadā celto Centrālkomitejas ēku nodēvēja par "komunisma rēgu" RÄ«gas centrā. Tagad tas kļuvis par spoku burtiskā nozÄ«mē ā€“ no nama izvākuÅ”ies visi iepriekŔējie Ä«rnieki, un ēka ir auksta, tumÅ”a un klusa.
Ēka Elizabetes ielā 2 jau gadu stāv tukÅ”a; tajā varētu izveidot birojus valsts iestādēm. Un nu jau koncertzāles bÅ«vniecÄ«ba iecerēta citviet ā€“ tepat netālu esoÅ”ajā Kongresu namā. SavukārtĀ Elizabetes ielas 2 namsĀ  jau teju gadu ir tukÅ”s un tiek uzturēts vien tik daudz, lai netiktu pasliktināts tā tehniskais stāvoklis.
Kultūras ministrs: Domāju, ka spēsim vienoties par vienu no arhitektu piedāvātajām koncertzāles vietām. LAS kā piemērotākās novietnes ar vislielāko potenciālu attiecībā uz stratēģisko un pilsētvides attīstību, kā arī ietekmi uz nākotnes sabiedrību, Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecībai izvirzījusi trīs vietas: Andrejsalu, Rīgas Kongresu namu un rūpniecības preču t
Arhitekti koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai virza Andrejsalu, Kongresu namu un rÅ«pniecÄ«bas preču tirgus teritoriju. 8. jÅ«nijā, LAS padomes sēdē tika prezentēti novietņu salÄ«dzinoŔā pētÄ«juma veicēju ā€œMASH Studioā€ (Lietuva) un fokusgrupas diskusiju veidotāju ā€œGrupa93ā€ (Latvija) darba rezultāti.
Koncertzāles vietas sāga: KM Ā«atvilktnēĀ» pusgadu nogulējis atzinums par Centrālkomitejas ēkas vērtÄ«bu. ÄŖSUMĀ: KultÅ«ras ministrija: ā€œAizmirstaisā€ atzinums ā€“ cilvēciska kļūda. Saskaņā ar atzinumu Elizabetes ielas 2 ēka ā€“ vērtÄ«ba un retums visas Baltijas kontekstā. Arhitekts Uldis LukÅ”evics apÅ”auba rudenÄ« veikto ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu.
Nacionālās koncertzāles vietas izvēles process Arhitektu savienÄ«bā sasniedzis fināla posmu. Maija otrajā nedēļā notiek potenciālo novietņu salÄ«dzinoŔās izpētes rezultātu un fokusgrupas diskusiju kopsavilkuma paziņoÅ”ana LAS Padomei un KultÅ«ras ministrijai.
Arhitektu savienÄ«bas prezidents gatavs meklēt labāku alternatÄ«vu koncertzāles novietnei. KopÅ” valdÄ«ba jÅ«nija vidÅ« vienojās koncertzālei atvēlēt vietu Elizabetes ielā 2, diskusijas arhitektu vidÅ« un plaŔākā sabiedrÄ«bā bijuÅ”as asas ā€“ no stingra atbalsta lÄ«dz kategoriskam noraidÄ«jumam.
KultÅ«ras ministrs: Lēmums par koncertzāles bÅ«vniecÄ«bas vietu netiks mainÄ«ts. ÄŖSUMĀ: Vairākums plenērā secina ā€“ ievērojot likumos noteikto bÅ«vniecÄ«bas ierobežojumus, koncertzāli paredzētajā apjomā Å”ajā vietā uzbÅ«vēt nevar. KultÅ«ras ministrs no savas ieceres neatteiksies.
Baltijas topoÅ”ie arhitekti koncertzāles vÄ«zijās neraujas nojaukt bijuÅ”o Centrālkomitejas ēku. Vairums studentu savās prezentācijās sliecās ēku saglabāt, akcentēja parka nozÄ«mi. Vairāk nekā vienu reizi izskanēja jautājums ā€“ cik daudz esam gatavi upurēt, lai Å”eit uzbÅ«vētu koncertzāli, kā arÄ« ā€“ vai koncertzāle ir pelnÄ«jusi Ŕādus kompromisus.
Arhitekts Dripe saredz iespēju bijuŔās Centrālkomitejas ēku saglabāt, Ä«stenojot ideju par koncertzāli. Piektdien ar publiskām prezentācijām un diskusiju noslēgsies Baltijas arhitektÅ«ras skolu studentu un profesÅ«ras forums-plenērs. Tā mērÄ·is ir Nacionālās akustiskās koncertzāles potenciālās novietnes telpisko iespēju pārbaude Elizabetes ielas 2 areālā RÄ«gā.
Noraida aicinājumu iekļaut bijuÅ”o Centrālkomitejas ēku kultÅ«ras pieminekļu sarakstā. Ar aicinājumu pieŔķirt ēkai kultÅ«ras pieminekļa statusu vasarā pārvaldē vērsās 15 arhitektu grupa, reaģējot uz valdÄ«bas vienoÅ”anos Å”ajā vietā bÅ«vēt akustisko koncertzāli. Viņu ieskatā ēka ir nozÄ«mÄ«gs Latvijas pēckara modernisma arhitektÅ«ras piemērs.
Baltijas arhitektÅ«ras skolas prezentēs savas vÄ«zijas koncertzāles izvietojumam Elizabetes ielā 2. Foruma-plenēra diskusiju loks saistÄ«ts ar nekustamo Ä«paÅ”umu Elizabetes ielā 2 un Kronvalda bulvāra 6, un tiem pieguļoÅ”o teritoriju attÄ«stÄ«bas iespējām, ievērojot mÅ«sdienu pilsētplānoÅ”anas kvalitātes kritērijus, kā arÄ« akcentējot ā€œzaļāsā€, ā€œhumānāsā€, ā€œdraudzÄ«gās
Saglabāt ā€“ Nojaukt ā€“ Provocē lēmumu par ēkas Elizabetes ielā 2 likteni pieņemt katram paÅ”am, apkopojot viedokļus kodolÄ«gos domugraudos. Ātrums kādā valdÄ«ba izlēma ēkas vietā plānot koncertzāli, atstāja iespaidu, ka izvēle bijusi viegla vai pat nejauÅ”a. Saglabāt ā€“ Nojaukt projektā ietverts Å”is Ŕķietamais vieglums, tiecoties apkopot plaŔākas sabiedrÄ«bas viedokļus kodolÄ«gos domugraudos.
ArhitektÅ«ras plenērā publiski prezentēs scenārijus koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai Elizabetes ielā 2. Foruma dalÄ«bnieku uzdevums bÅ«s analizēt Elizabetes ielas 2 areāla iespējamos plānojuma un telpiskās attÄ«stÄ«bas scenārijus, izstrādājot konceptuālus variantus, kurus turpmāk KultÅ«ras ministrija un VAS ā€œValsts Nekustamie Ä«paÅ”umiā€ izmantos projekta kopējai attÄ«stÄ«bai, pilsētvid
Eksperti ēkai Elizabetes ielā 2 konstatē virkni neatbilstÄ«bu, bet stāvokli novērtē kā apmierinoÅ”u. Izpētes atzinumu 9. oktobrÄ« uzklausÄ«ja Nacionālās koncertzāles darba grupa. Pirms 46 gadiem celtās Centrālkomitejas ēku pēc ā€œValsts nekustamo Ä«paÅ”umuā€ (VNÄŖ) pasÅ«tÄ«juma pētÄ«ja uzņēmums ā€œL4ā€.
Vai glābt bijuÅ”o Centrālkomitejas ēku? Speciālistu viedokļi joprojām diametrāli pretēji. ÄŖSUMĀ: Birojs ā€œNRJAā€ piedāvājis ideju ēkā izvietot mākslas, arhitektÅ«ras un dizaina muzeju. NKMP vadÄ«tājs: Ŕādu muzeju izvietoÅ”ana tur bÅ«tu ļoti sarežģīta un dārga. NKMP tuvākajā laikā jālemj par pieminekļa statusa pieŔķirÅ”anu.
Ā«Arhitekti grib domāt.Ā» MAD arhitektÅ«ras telpā bijuŔās Centrālkomitejas ēkā ik nedēļu jauna ekspozÄ«cija. Å odien, 19:54 Dizains un arhitektÅ«ra Autori: Zane Brikmane (LTV kultÅ«ras žurnāliste) RÄ«gā, bijuŔās Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas mÄ«tnē, vēlāk Pasaules TirdzniecÄ«bas centra ēkā, iekārtota jauna kultÅ«rtelpa ā€“ neliela un veltÄ«ta arhitektÅ«rai.
Uz pirmo sēdi sanāk Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta attÄ«stÄ«bas darba grupa. Å odien, 23. jÅ«lijā, uz pirmo sanāksmi KultÅ«ras ministrijā (KM) sanāca Nacionālās akustiskās koncertzāles projekta attÄ«stÄ«bas darba grupa, kuras mērÄ·is ir veikt nepiecieÅ”amos sagatavoÅ”anās darbus starptautiska arhitektÅ«ras konkursa izsludināŔanai.
Arhitektu savienÄ«ba neatbalsta Pasaules tirdzniecÄ«bas centra nojaukÅ”anu akustiskās koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai. Vakar, 15:42 KultÅ«rtelpa Autori: LSM.lv kultÅ«ras redakcija Latvijas Arhitektu savienÄ«ba izplatÄ«jusi lēmumu, kurā pēc dažādām diskusijām un debatēm pausts organizācijas viedoklis par Nacionālās koncertzāles izbÅ«ves ieceres Ä«stenoÅ”anu.
ā€œTā ir koncertzālei cienÄ«ga vieta pilsētāā€: sāk vākt parakstus koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai Elizabetes ielā9. SabiedrÄ«bas iniciatÄ«vu portālā ā€œManabalss.lvā€ sākta parakstu vākÅ”ana par jaunās akustiskās koncertzāles bÅ«vniecÄ«bu KultÅ«ras ministrijas (KM) piedāvātajā vietā Elizabetes ielā, RÄ«gā. Kā iniciatÄ«vas pārstāvis norādÄ«ts Imants Blicsons.
Puntulis par koncertzāles bÅ«vniecÄ«bu: Skaidrs, ka mēs iesim uz priekÅ”u. "[Uz koncertzāles ideju] es raugos patieŔām ļoti pozitÄ«vi. Tas, ka mēs iesim uz priekÅ”u, ir pilnÄ«gi skaidrs. Aiz manis ir visa mÅ«su izcilā mÅ«zikas nozare. Viņi man uzticas, es nedrÄ«kstu viņus pievilt," sacÄ«ja Puntulis.
Aptauja: RÄ«dzinieki lielākoties neatbalsta koncertzālei izvēlēto vietu. Lēmums nojaukt bijuÅ”o Centrālās komitejas ēku un tās vietā bÅ«vēt koncertzāli tika virzÄ«ts ārkārtÄ«gi strauji. KultÅ«ras ministrs Nauris Puntulis (Nacionālā apvienÄ«ba) ar Å”o ideju nāca klajā 15. jÅ«nijā, un jau nākamajā dienā valdÄ«ba ieceri akceptēja.
Eksperts: Koncertzāles bÅ«vniecÄ«ba Pasaules tirdzniecÄ«bas centra vietā rÅ«pÄ«gi jāizsver. RÄ«gā Å”ajās dienās tiekas Viļņas, Tallinas un RÄ«gas galvenie eksperti UNESCO pasaules mantojuma saglabāŔanā. Un mÅ«su galvaspilsēta ir lielākā no Baltijas valstu galvaspilsētām, taču ar savu pārvaldÄ«bas struktÅ«ru nav tik veikla salÄ«dzinājumā ar Tallinu un Viļņu.
Arhitekts Jānis Dripe: ValdÄ«bas lēmums par koncertzāli ir svarÄ«gs signāls visai sabiedrÄ«bai. Jautājums, vai pieņemami akustiskās koncertzāles projektu attÄ«stÄ«t, nojaucot ēku Elizabetes ielā 2, kur padomju laikā mitinājās kompartija, bet tagad izvietoti biroji, ir saŔķēlis arÄ« arhitektu rindas.
Atbalstu koncertzāles bÅ«vniecÄ«bai Elizabetes ielā 2 pauž arÄ« LNSO un domubiedri. Vēstules autori norāda, ka jauna koncertzāle dos iespēju piemērotos akustiskos apstākļos atskaņot visdažādākā formāta simfonisko, vokālo, vokālsimfonisko un kamermÅ«ziku un ka ā€œmÅ«zikai beidzot bÅ«s sava telpa un savas mājas.
MÅ«zikas padome atbalsta valdÄ«bas lēmumu par akustiskās koncertzāles atraÅ”anās vietu. ā€œSavs laiks ir vietas meklējumiem, savs ā€“ rÄ«cÄ«bai. Ir gandarÄ«jums, ka pēc vairāku desmitu gadu diskusijām ir pieņemts valdÄ«bas lēmums par koncertzāles bÅ«vniecÄ«bu.
Utopija, nepiecieÅ”amÄ«ba vai katastrofas vēstnesis? Akustiskās koncertzāles iecere Ŕķeļ rÄ«dziniekus. Diskusijā piedalÄ«jās Hamburgas Elbas filharmonijas goda ērÄ£elniece Iveta Apkalna, arhitekts Pēteris Bajārs, pasākumu un koncertzāļu tehniskā nodroÅ”inājuma speciālists Normunds Eilands, Latvijas Nacionālā simfoniskā orÄ·estra direktore un RÄ«gas koncertzāles biedrÄ«bas pārstāve In
BijuÅ”o Centrālkomitejas ēku sola nenojaukt pirms arhitektÅ«ras ideju konkursa. Lēmums par labu nacionālajai koncertzālei Elizabetes iela nāca strauji ā€“ tikai 15. jÅ«nijā par to vienojās sadarbÄ«bas padome un uzzināja plaŔāka sabiedrÄ«ba; jau dienu vēlāk to atbalstÄ«ja valdÄ«ba.
Mānija izdzēst vēsturi? Koncertzāles projekts viedokļu krustugunÄ«s. Daudzstāvu celtne RÄ«gas centrā celta 1974. gadā kā Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas ēka, un tās autori ir arhitekti Jānis VilciņŔ un Alfons ÅŖdris, bet lÄ«dzautors ā€“ toreizējais RÄ«gas galvenais arhitekts Gunārs Asaris.
KultÅ«ras ministrija koncertzāles vietas izvēli smēlusies no Å tokenberga intervijas; ideja skaņota lielā steigā. ÄŖSUMĀ: Pirmais, kurÅ” rosināja koncertzāli bÅ«vēt Elizabetes ielā 2 bija Aigars Å tokenbergs. Ministrija apstiprina, ka Å tokenberga intervija lasÄ«ta. IepriekÅ” izskanēja daudz variantu par vietu koncertzālei, bet bijusÄ« kompartijas ēka netika pieminēta.
Arhitekti aicina iesaistÄ«t sabiedrÄ«bu lēmuma pieņemÅ”anā par koncertzāles bÅ«vniecÄ«bu Elizabetes ielā. Vēstules autori norāda, ka Ŕī ēka ir spilgta modernisma arhitektÅ«ras izpausme un sava laikmeta nozÄ«mÄ«ga liecÄ«ba un aicina iesaistÄ«t sabiedrÄ«bu lēmuma pieņemÅ”anā un iepazÄ«stināt to ar ēkā atrodamajām daudzveidÄ«gajām laikmeta liecÄ«bām.
KultÅ«ras ministrs: ValdÄ«bai bija divas iespējas ā€“ investēt Komunistiskās partijas ēkā vai to nojaukt. ÄŖSUMĀ: Ministrs: ValdÄ«bai bija jāizvēlas, vai ēkā investēt 30 miljonus eiro vai arÄ« to nojaukt par 3 miljoniem eiro. Ministrs: Arhitektu konsultatÄ«vajā padomē KultÅ«ras ministrijā lielākā daļa ieceri atbalstÄ«juÅ”i.
ValdÄ«ba atbalsta RÄ«gas koncertzāles vietu; arhitekti ceļ trauksmi par izvēli. ÄŖSUMĀ: Nav skaidri koncertzāles bÅ«vniecÄ«bas finansÄ“Å”anas modeļi; tāpat kopējās izmaksas. Netiek izslēgta iespēja, ka koncertzāli bÅ«vēs publiskā un privātā partnerÄ«bā. Ministrs gandarÄ«ts par valdÄ«bas lēmumu; cer, ka koncertzāli pabeigs pēc 6-7 gadiem.
Kompartijas ēkas nojaukÅ”ana un RÄ«gas koncertzāles metu konkurss izmaksās ap 3 miljoniem eiro. ValdÄ«ba par topoŔās RÄ«gas akustiskās koncertzāles vietu lems otrdien, 16. jÅ«nijā, un, ja lēmums bÅ«s pozitÄ«vs, sāksies projektÄ“Å”ana ēkas demontāžai, un KultÅ«ras ministrija plāno, ka darbus varētu sākt nākamā gada pavasarÄ«.
VNÄŖ: Elizabetes 2 Ä«paÅ”ums bÅ«tu attÄ«stāms gan valsts iestāžu centralizācijai, gan koncertzāles bÅ«vei atbilstoÅ”i valdÄ«bas lēmumam. ā€œVAS ā€œValsts nekustamie Ä«paÅ”umiā€ (VNÄŖ) ieskatā uzņēmuma pārvaldÄ«bā esoÅ”os Ä«paÅ”umus Elizabetes ielā 2 un Kronvalda bulvārÄ« 6 bÅ«tu lietderÄ«gi apvienot un attÄ«stÄ«t kopā ā€“ tā var bÅ«t gan laba vieta ministriju centralizācijai, gan nacionālas nozÄ«mes kultÅ«ras objekta ā€“
TirdzniecÄ«bas centra nojaukÅ”ana un RÄ«gas koncertzāles metu konkurss izmaksās ap 3 miljoniem eiro. ValdÄ«ba par topoŔās RÄ«gas akustiskās koncertzāles vietu lems otrdien, 16. jÅ«nijā, un, ja lēmums bÅ«s pozitÄ«vs, sāksies projektÄ“Å”ana ēkas demontāžai, un KultÅ«ras ministrija plāno, ka darbus varētu sākt nākamā gada pavasarÄ«.
Nacionālās akustiskās koncertzāles projektu plāno attÄ«stÄ«t valsts Ä«paÅ”uma teritorijā - Elizabetes ielā 2. Å odien SadarbÄ«bas padomē tika skatÄ«ts un akceptēts turpmākai jautājuma virzÄ«Å”anai Ministru kabinetā kultÅ«ras ministra Naura Puntuļa (NA) rosinājums attÄ«stÄ«t Nacionālās akustiskās koncertzāles projektu RÄ«gā VAS ā€œValsts nekustamie Ä«paÅ”umiā€ piederoŔā teritorijā Elizabetes
KoalÄ«cija vienojas RÄ«gas akustisko koncertzāli bÅ«vēt Pasaules tirdzniecÄ«bas centra vietā. ÄŖSUMĀ: KoalÄ«cija atbalsta ieceri RÄ«gā bÅ«vēt akustisko koncertzāli Kronvalda parkā, Elizabetes ielā 2. Tur agrāk bija Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja, tagad - Pasaules tirdzniecÄ«bas centrs.
RÄ«gas akustisko koncertzāli varētu bÅ«vēt Ā«Pasaules tirdzniecÄ«bas centraĀ» vietā. Ja to atbalstÄ«s, tad jautājumu par koncertzāli 16. jÅ«nijā virzÄ«s valdÄ«bā. PrecÄ«zu summu ēkas nojaukÅ”anai Vasiļjeva vēl nevarēja nosaukt, bet tā tikÅ”ot iekļauta nākamā gada KultÅ«ras ministrijas budžeta infrastruktÅ«ras sadaļai.
Par konceptuālo ziņojumu "Par Ekonomikas ministrijas lietojumā esoŔās ēkas kritisko stāvokli un turpmāko rÄ«cÄ«bu un Ekonomikas ministrijas un tās padotÄ«bā esoÅ”o iestāžu un kapitālsabiedrÄ«bu atraÅ”anās vietu". Ministru kabineta rÄ«kojums Nr. 388 RÄ«gā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 45. Ā§)
RÄ«gas koncertzāli uz Šķēļu zemes tomēr nebÅ«vēs ā€“ piedāvā nojaukt augstceltni. KultÅ«ras ministrija pilnÄ«bā mainÄ«jusi akustiskās koncertzāles bÅ«vniecÄ«bas plānus. Prātā vairs nav meklēt privātu investoru zemi RÄ«gas centrā, kur galvenie pretendenti partnerÄ«bai bija ekspremjera Andra Šķēles Ä£imene ar biznesa partneriem.
Ā«Valsts nekustamie Ä«paÅ”umiĀ» Å”ogad gatavojas pārdot 147 objektus. Pārdodot Ä«paÅ”umus, pērn VNÄŖ ieguva 4,1 miljonu eiro, un lÄ«dzvērtÄ«gu naudas apjomu uzņēmums cer iegÅ«t arÄ« Å”ogad. Paredzēts, ka iegÅ«tā nauda tiks ieguldÄ«ta esoÅ”o Ä«paÅ”umu sakārtoÅ”anā un jaunu projektu realizÄ“Å”anā.
Nemiro: Ekonomikas ministrijai nevajadzētu pārcelties uz bijuŔās komunistiskās partijas ēku. "Uz bijuŔās komunistiskās partijas ēku, kas atrodas Elizabetes ielā, mums pārcelties nevajadzētu. Jāskatās dažādi varianti, varbÅ«t to ēku vispār ir jājauc nost," sacÄ«ja ministrs.
ŠœŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š½Š¾Š¼ŠøŠŗŠø ŠæŠµŃ€ŠµŠµŠ“ŠµŃ‚ Š½Š° Š½Š¾Š²Š¾Šµ Š¼ŠµŃŃ‚Š¾. ŠšŠ¾Š¼ŠøтŠµŃ‚ ŠšŠ°Š±ŠøŠ½ŠµŃ‚Š° Š¼ŠøŠ½ŠøстрŠ¾Š² ŠæŠ¾Š“Š“ŠµŃ€Š¶Š°Š» ŠæрŠµŠ“Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠµŃ€ŠµŠ²ŠµŃŃ‚Šø ŠœŠøŠ½ŠøстŠµŃ€ŃŃ‚Š²Š¾ эŠŗŠ¾Š½Š¾Š¼ŠøŠŗŠø Šø ŠæŠ¾Š“чŠøŠ½ŠµŠ½Š½Ń‹Šµ ŠµŠ¼Ńƒ учрŠµŠ¶Š“ŠµŠ½Šøя Š² Š·Š“Š°Š½ŠøŠµ Š’сŠµŠ¼ŠøрŠ½Š¾Š³Š¾ тŠ¾Ń€Š³Š¾Š²Š¾Š³Š¾ цŠµŠ½Ń‚Ń€Š° Š½Š° уŠ».
Ekonomikas ministriju trÄ«s gadu laikā varētu pārvietot uz citu ēku. Ekonomikas ministriju (EM) trÄ«s gadu laikā no paÅ”reizējām telpām RÄ«gā,Ā BrÄ«vÄ«bas ielas 55 ēkā, kas ir kritiskā stāvoklÄ«, varētu pārvietot uz "Pasaules tirdzniecÄ«bas centra" ēku Elizabetes ielā 2.
Ekonomikas ministriju un tās iestādes rosina pārcelt uz Ā«Pasaules tirdzniecÄ«bas centraĀ» ēku. Patlaban EM un atseviŔķas tās padotÄ«bas iestādes - Konkurences padome (KP) un Patērētāju tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas centrs (PTAC) - atrodas BrÄ«vÄ«bas ielā 55, RÄ«gā. Å is Ä«paÅ”ums ir kritiskā stāvoklÄ«.